RegTech. Jak technologie pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami finansowymi

#RegTech

20.10.2023
Udostępnij:

Podmioty sektora finansowego podlegają bardzo rygorystycznym regulacjom, a liczba przepisów dotyczących płatności systematycznie rośnie. Zapewnieniu zgodności z wymogami prawa służyć mogą rozwiązania RegTech (Regulatory Technology), których rolą jest m.in. usprawnienie wymiany danych między dostawcami usług finansowych i nadzorującymi je organami państwowymi.


Przykładem regulacji dotyczących firm sektora finansowego jest dyrektywa PSD (Payment Service Directive), nad której trzecią wersją pracuje obecnie Komisja Europejska. Projektowane przepisy mają m.in. ustandaryzować interfejsy otwartej bankowości oraz ułatwić przepływ informacji między bankami, podmiotami przetwarzającymi płatności i organami podatkowymi. Jeszcze bardziej rozbudowanym aktem prawnym jest unijny pakiet DFP (Digital Finance Package), w skład którego wchodzą m.in. regulacje dotyczące płatności detalicznych, ochrony systemu finansowego przed cyberzagrożeniami czy zmniejszenia ryzyka związanego z kryptowalutami.

Dostosowanie się do tak dużej liczby przepisów jest dla firm z branży finansowej dużym wyzwaniem organizacyjnym i generuje wysokie koszty. Na ratunek przychodzą rozwiązania z zakresu RegTech.


RegTech – na czym polega i jak pomaga branży fintech?


RegTech (Regulatory Technology) to szeroka grupa technologii, których rolą jest optymalizacja procesów finansowych w taki sposób, aby spełniały one międzynarodowe wymogi regulacyjne i zapewniały zgodność z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach. Rozwiązania RegTech służyć mają m.in. realizacji przewidzianych prawem procedur wymiany informacji, usprawnieniu procedur kontroli finansowej i weryfikacji tożsamości klientów.


Automatyzacja finansów przy pomocy API


Praktycznym przykładem zastosowania RegTech są interfejsy API (Application Programming Interface), których zadaniem jest automatyzacja przepływu danych między różnymi aplikacjami. Technologia API umożliwia m.in.:

 • połączenie bramek płatniczych stosowanych w branży e-commerce z systemami banków,
 • obsługę rachunków w wielu bankach przy pomocy jednej aplikacji płatniczej,
 • realizację płatności przy pomocy programów księgowych i systemów ERP,
 • integrację programów księgowych z państwowymi systemami faktur elektronicznych (np. KSeF),
 • weryfikację tożsamości klientów pod kątem ich przynależności do kategorii osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP - Politically Exposed Persons),
 • weryfikację klientów i kontrahentów pod kątem ich obecności na listach sankcyjnych lub w wykazach dłużników.

Analiza danych i raportowanie


Technologie RegTech oferują też rozwiązania z zakresu big data, wspierające gromadzenie i analizę dużych zbiorów danych. Umożliwiają one m.in. automatyczne tworzenie prognoz giełdowych lub szacowanie ryzyka kredytowego, a dzięki algorytmom uczenia maszynowego potrafią dodatkowo wykrywać operacje noszące znamiona cyberataków. Big data największe zastosowanie znajduje jednak w przypadku banków i dużych instytucji finansowych, objętych obowiązkami sprawozdawczymi wobec administracji skarbowej czy takich instytucji, jak KNF, BFG lub NBP. Lista działań, które można usprawnić dzięki dostarczanym przez RegTech funkcjonalnościom obejmuje m.in.:

 • udzielanie uprawnionym podmiotom informacji o rachunkach bankowych,
 • prowadzenie przez banki ewidencji informacji o rachunkach,
 • prowadzenie przez banki sprawozdawczości finansowej,
 • obowiązek prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji,
 • informowanie o planowanej emisji papierów wartościowych,
 • informowanie o planowanym zbyciu pakietu akcji lub praw z akcji,
 • obowiązek informowania o udzieleniu kredytu lub gwarancji bankowej osobom zajmującym stanowiska publiczne,
 • udzielanie uprawnionym podmiotom informacji objętych tajemnicą bankową,
 • informowanie o możliwości wystawienia przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 • informowanie o gwarancjach depozytów świadczonych przez BFG,
 • przekazywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, opinii i raportów sporządzonych przez biegłego rewidenta,
 • obowiązek informowania o strukturze aktywów,
 • przekazywanie informacji nt. rozliczeń międzybankowych,
 • przekazywanie danych nt. sytuacji finansowej, ryzyka i stabilności systemu bankowego.

RegTech - korzyści dla sektora finansowego i regulatorów


Wdrożenie technologii RegTech usprawnia procesy i redukuje koszty po stronie dostawców usług finansowych, a także ułatwia działania kontrolne realizowane przez krajowe i międzynarodowe organy nadzorcze. Dzięki interfejsom API i możliwości zautomatyzowanego pobierania danych finansowych, regulatorzy mogą sprawniej wymieniać się informacjami, lepiej skoordynować swoje działania i zredukować liczbę kontroli, które wymagają osobistego zaangażowania urzędnika i żmudnej analizy dokumentów. Sprawny przepływ informacji między organami publicznymi może też przyczynić się do zmniejszenia liczby sprzecznych interpretacji przepisów i poprawy jakości stanowionego prawa.


Szukasz bezpiecznych płatności online?

Wybierz niezawodne płatności Autopay i rozwijaj swój biznes

Zacznij pobierać płatności

Przeczytaj także:

Fintech

Zwiększanie efektywności procesów płatniczych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom API

Poznaj, jak nowoczesne API transformują procesy płatnicze, zwiększając ich efektywność, automatyzując rutynowe zadania i poprawiając doświadczenie użytkowników.

24.05.2024 Czytaj więcej

Fintech

Wdrożenie płatności bez granic. Rozwiązania dla globalnej ekspansji

Odkryj jak nowoczesne technologie takie jak API do płatności zmieniają zarządzanie finansami. Poznaj możliwości, jakie otwierają się dla firm na globalnym rynku

17.05.2024 Czytaj więcej

Fintech

Przetwarzanie kart płatniczych w nowoczesnym e-commerce. Klucz do skutecznych transakcji

Odkryj, jak przetwarzanie kart płatniczych wpływa na płynność i bezpieczeństwo transakcji. Zobacz, jak integracja z systemem Visa może zwiększyć konkurencyjność

10.05.2024 Czytaj więcej